Kodex chování společnosti
Kodex chování společnosti

Přečtěte si naše všeobecné obchodní podmínky zde.

Kodex chování společnosti

Kliknutím sem zobrazíte verzi PDF

                       
Úvod


Dvěma základními a neoddělitelnými hodnotovými pilíři společnosti Lifocolor jsou ekonomický
úspěch a společenská odpovědnost. V rámci naší společnosti zaměstnávající ve 4 zemích zhruba 220
zaměstnanců za všech okolností ctíme zásadu odpovědného a etického chování. To se týká jak našich
zaměstnanců, tak obchodních partnerů a veřejnosti jako takové.  


Náš Kodex chování definuje povinné minimální standardy, co se týče jednání společnosti Lifocolor       
s obchodními partnery, zaměstnanci i veřejností. Pravidla z něj vyplývající chápeme jako nezbytné
prostředky k zajištění bezpečnosti a řádu během každodenní práce. Funkcí Kodexu chování je také
předcházet porušování zákona prostřednictvím upozorňování na možná právní rizika.


Naši zaměstnanci i vedení jsou tímto Kodexem chování vázáni.


Společnost Lifocolor má celou řadu hospodářských vazeb. Z tohoto důvodu závisí naše vizitka také na
způsobu chování našich zaměstnanců a členů vedení při každodenní práci. Za klíčové tak považujeme
jejich poctivost a rozumný úsudek.


Proto je nezbytné, abychom všichni dobře znali zákony a nařízení, které se týkají naší práce, a
abychom plně přijali odpovědnost za jejich dodržování v každodenním pracovním prostředí.  


Členové vedení by měli být příkladem a měli by učinit kroky proti jakémukoliv chování, které není v
souladu se zákonem či základními hodnotami společnosti uvedenými v tomto dokumentu.


Je odpovědností vedení a řídicích pracovníků, aby vytvářely prostředí, ve kterém lze i choulostivé
otázky řešit otevřeně a beze strachu z případných nepříjemných následků.
 
Vedení společnosti
 
Pravidla


1.  Dodržování zákona
Ve snaze o zajištění ekonomického úspěchu ve společnosti Lifocolor dodržujeme veškeré platné
místní, národní či mezinárodní zákony a nařízení. Porušení zákona může mít za následek trestní
stíhání a/nebo poškození reputace. Ochraňujeme zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak,
že se chováme poctivě, čestně a upřímně. Od svých zaměstnanců pak očekáváme, že se budou i oni
na úspěchu naší společnosti podílet a i od nich očekáváme dodržování zákonů, etických norem a
tohoto Kodexu chování.


2.  Lidská práva
Ctíme důstojnost a osobnostní práva každého našeho zaměstnance a kohokoliv, kdo s námi přijde do
obchodního styku.  


Odmítáme nucenou práci či práci vykonávanou dětmi. Stejně tak netolerujeme jakoukoliv formu
vykořisťování či diskriminace a striktně dbáme na dodržování zákonů s tímto souvisejících.


3.  Ochrana životního prostředí
Snažíme se o co možná nejodpovědnější přístup k využívání přírodních zdrojů (vody, energie, surovin
a půdy), a to jak během výroby, tak při prodeji našich výrobků.


4.  Pracovní prostředí
Usilujeme o zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, a to prostřednictvím
dodržování nařízení týkajících se ochrany zdraví a pracovní bezpečnosti. Je jednou ze základních
odpovědností vedení, aby přijalo vhodná opatření a kroky k zajištění bezpečného a zdravého
pracoviště.  Dále se ztotožňujeme se zákonnými nařízeními, které se týkají zajištění férových
pracovních podmínek, zejména pak v oblasti odměňování, pracovní doby a ochrany soukromí.


Na pracovišti v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví netolerujeme požívání alkoholu ani nelegálních
omamných a psychotropních látek.  


5.  Vzájemný respekt a otevřenost
Součástí naší podnikové kultury jsou vztahy mezi vedením, vedoucími pracovníky a řadovými
zaměstnanci založené na vzájemném respektu, otevřenosti, upřímnosti a spolupráci vycházející ze
vzájemné důvěry. Společenské vztahy ve firmě má utvářet vzájemná zpětná vazba a aktivní a zároveň
otevřená komunikace. Vedeme spravedlivé a otevřené diskuse, během kterých se snažíme veškeré                                                                                                                                                                                                                           názory a stanoviska hodnotit konstruktivně. Nabádáme své kolegy k tomu, aby své názory a
záležitosti prezentovali otevřeně a přímo. Věříme, že předpokladem týmového ducha je objektivita.


Společnost Lifocolor odmítá jakékoliv projevy násilí či brutality na pracovišti, mezi které patří také
vyhrožování.


Vyzýváme naše zaměstnance, aby svou špetkou přispěli k atmosféře, které vládne spolupráce
založená na respektu a ve které neexistuje žádná forma obtěžování. Sem patří, mimo jiné, šikana na
pracovišti, sexuální obtěžování, nepřiměřený tělesný kontakt, nepoctivé návrhy, nemístné a
nezdvořilé žertování a poznámky či jiné formy ponižování.


6.  Osobní odpovědnost a proaktivní jednání
Ceníme si schopností a oddanosti svých zaměstnanců. Očekáváme od nich jednání v soutěživém
duchu a podporujeme jejich samostatnost. Stejně tak si ceníme jejich aktivní zapojování se do práce a
do rozhodovacích procesů s tím, že tuto aktivitu chápeme jako prostředek ke zdárnému dosažení
společných cílů.


7.  Rozmanitost a začlenění
Při každodenní práci podporujeme inkluzi za účelem dosažení co možná největší produktivity,
tvořivosti a výkonnosti.  


Při výběru a následném osobnostním rozvoji zaměstnanců hrají hlavní roli schopnosti a získané
zkušenosti/kvalifikace.  


Rozhodnutí nemohou být ovlivněna pohlavím uchazeče ani jeho etnickým původem, národností,
náboženským vyznáním, věkem, tělesnou vadou, sexuální orientací ani jiným rysem chráněným
zákonem.


8.  Střet zájmů
Můžeme se dostat do situace, kdy jsou zájmy společnosti ve střetu s osobnostními zájmy. Pokud k
tomuto dojde, hrozí, že takový střet zájmů ovlivní schopnost učinit nezaujaté rozhodnutí, které
nebude ve prospěch společnosti.  


Pokud takováto situace nastane, je bezpodmínečně nutné o ní informovat nadřízeného či vedení,
kteří se postarají o její co nejrychlejší vyřešení. 
 
Spolupráce s obchodními partnery


9.  Důraz na kvalitu
Pro naše podnikání je důraz na kvalitu mimořádně důležitý. Abychom svým zákazníkům mohli
nabídnout co možná nejvyšší kvalitativní standardy, snažíme se o neustálé zlepšování a
zefektivňování našich korporátních struktur a procesů. Výše uvedené se týká jak našich produktů, tak
našich služeb a vedení společnosti jako takové. A výjimkou přirozeně není ani naše chování.


10. Spokojenost zákazníků
Spokojení zákazníci jsou garantem našeho úspěchu. Naše jednání je vedeno přáním našich zákazníků
na jedné straně a trhem na straně druhé. Veškeré naše provozní procesy, projekty a činnosti se vždy
zaměřují na zákazníka. Rozumíme tomu, že nejsme hodnoceni jen na základě etičnosti našeho
chování a přístupu k lidem a životnímu prostředí, nýbrž také na základě kvality naší práce. Abychom si
získali důvěru našich zákazníků, usilujeme proto o dosažení mimořádných výsledků ve všech těchto
aspektech.


11. Transparentnost
Naším cílem je otevřená interakce se zákazníky, zaměstnanci, obchodními partnery i dalšími
organizacemi a institucemi. Transparentnost a upřímnost představují naše hlavní priority, ať už jde o
komunikaci v rámci společnosti či s jinými subjekty.


12. Dialog s obchodními partnery
Zavazujeme se k tomu, že se jak se svými kolegy tak s obchodními partnery budeme snažit hledat
možnosti dialogu. Při jednání s dodavateli, subdodavateli, obchodními zástupci či konzultanty ctíme
základní etické a společenské zásady stejně tak jako zásady týkající se ochrany životního prostředí.
Snažíme se přenášet své hlavní zásady i na naše obchodní partnery a pokoušíme se je motivovat k
tomu, aby se jimi řídili i oni.


Jednání s úřady a politickými institucemi


Během jednání s úřady či státní správou se vždy chováme upřímně a transparentně a vždy
postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.


Zahájí-li v souvislosti s naší společností úřady vyšetřování, doporučujeme všem svým zaměstnancům,
aby o této skutečnosti ihned informovali vedení ještě před tím, než sami přijmou příslušná opatření.
Účelem je zajistit, že dojde ke splnění všech zákonných požadavků. 
 
Společnost Lifocolor dodržuje ve všech zemích platné právní předpisy a nařízení týkající se exportu a
cel, které se na její obchodní činnost vztahují.


Normy spolupráce


13. Ochrana majetku
Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu a vhodné nakládání s majetkem společnosti Lifocolor,
s.r.o. Je zakázáno k soukromým účelům využívat firemní majetek a know-how stejně tak jako hlavní a
vedlejší výrobní prostředky, vybavení, budovy a další předměty s výjimkou případů, kdy je
prostřednictvím separátní smlouvy výslovně dovolen opak. Duševní vlastnictví považujeme za cenný
artikl, jenž je třeba chránit před neoprávněným použitím či vyzrazením. Patří sem obchodní tajemství,
důvěrné informace, autorská práva, obchodní značky, loga, seznamy zákazníků, obchodní cíle, a
specifikace výrobků; nezáleží přitom, zda se jedná o duševní vlastnictví společnosti jako takové,
dceřiné společnosti či obchodních partnerů.


14. Právní postupy
Zaměstnanci se nesmí dopouštět takového jednání, v jehož důsledku hrozí, že se společnost Lifocolor
či její zaměstnanci zapojí do nelegální činnosti. To se týká jak nasazení personálu, tak použití
provozních aktiv společnosti. Případné soudní spory a jednání stejně tak jako s nimi související
vyšetřování budou ze strany společnosti Lifocolor vyžadovat rychlou a adekvátní reakci, jelikož jen ta
jí zajistí efektivní ochranu a obranu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se zaměstnanec čelící
možnému soudnímu sporu či vyšetřování v souvislosti s obchodními záležitostmi ihned obrátil na
vedení.


Zásady poctivosti v obchodní praxi


15. Účetní a oznamovací normy
Společnost Lifocolor, s.r.o. své rozhodovací procesy zakládá na pravdivosti a přesnosti účetních
záznamů. Za mimořádně důležitou se považuje ochrana bezpečnostních a osobních údajů a dále také
ochrana finančních údajů včetně těch, které se nacházejí na fakturách. Veškeré procesy uvnitř
společnosti musí být zadokumentovány v účetních knihách, a to v souladu se stanovenými předpisy,
se zásadami ověřování i se všeobecně uznávanými zásadami vedení účetnictví. V těchto záznamech
musí být veškeré nezbytné informace o odpovídajících transakcích.
 
16. Poctivá soutěž
Ctíme zásady tržního hospodářství a poctivé soutěže. Společnost vedeme výhradně v souladu se
zásadou efektivnosti; ctíme volnou a nijak nepotlačovanou hospodářskou soutěž. Dodavatele,
zástupce či jiné zprostředkovatele zaměstnáváme výhradně poté, co pečlivě a férově zhodnotíme
jejich výkon. Jsme zákonem svázáni k tomu, abychom dělali obchodní rozhodnutí v co možná největší
prospěch společnosti, nikoliv na základě dohody s konkurencí. Společnost Lifocolor, s.r.o. a všichni její
zaměstnanci se distancují od jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu se zákony o opatřeních
zajišťujících ochranu hospodářské soutěže (např. podvodné manipulace s cenou, rozdělení trhu či
zákazníků apod.).


17. Úplatkářství a korupce
Odsuzujeme jakoukoliv formu úplatkářství či korupce, a to jak ze strany vedoucích představitelů
společnosti tak při obchodní činnosti.
Dary a další benefity jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li v souladu s běžnými obchodními a etickými
zvyklostmi. Žádný z našich zaměstnanců nesmí od zákazníků, dodavatelů či dalších obchodních
partnerů dary či jiné osobní benefity požadovat. Nepovoluje se přijímání a poskytování darů zejména
tehdy, kdy je možné se o nich důvodně domnívat, že je jejich funkcí snaha o ovlivnění
podnikatelského rozhodnutí či jsou v rozporu se zákonem, nařízením či podnikovými postupy.


18. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Společnost Lifocolor, s.r.o. od svých zaměstnanců očekává, že vždy a za všech okolností dodržují
zákony a nařízení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to včetně těch nařízení a předpisů, které
vyžadují odmítnutí realizace zakázky či poskytnutí finančního toku směrem k či od osoby, která je na
seznamu osob provádějících legalizaci výnosů z trestné činnosti.


19. Ochrana volného trhu
Společnost Lifocolor, s.r.o. je přesvědčená, že volný trh přispívá k celosvětové prosperitě a bohatství.
Vždy se tedy snažíme v této souvislosti postupovat podle platných zákonů a brát v potaz případné
sankce či embarga.


20. Ochrana osobních údajů
Zaměstnanci nesmí ve prospěch svůj či třetí strany odhalit takové informace, které nejsou veřejně
známé. To se týká technických údajů, finančních údajů, provozních údajů, záznamů či jakýchkoliv
jiných informací souvisejících s naší společností a její obchodní činností či plány do budoucna.
Zaměstnanci se zavazují dodržovat veškeré právní předpisy a nařízení platná uvnitř společnosti 
 
týkající se osobních údajů, zejména pak osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a akcionářů. Údaje o
fyzických a právnických osobách (je-li ze zákona možné mezi ně položit rovnítko) mohou být
shromažďovány, zpracovávány a použity jen v souladu s příslušnými právními předpisy a podle své
povahy.


Společenská odpovědnost firmy


Usilujeme o to, abychom coby společnost dostáli naší odpovědnosti. Z tohoto důvodu jsme tuto
odpovědnost začlenili do své obchodní strategie.


Rozumíme dopadům naší činnosti na životní prostředí a zavazujeme se k tomu, že se budeme snažit
zátěž, kterou životnímu prostředí způsobujeme, snižovat pomocí preventivních ekologických opatření
a používáním technologií, které jsou vůči životnímu prostředí šetrné. Technologie výroby je u nás v
souladu s nejvyššími mezinárodními normami v oblasti ochrany životního prostředí.


Informace a metody hlášení, výjimky z Kodexu chování společnosti


21. Informace
Může se stát, že i my od vás budeme potřebovat pomoc. Ta se může týkat pochopení jednotlivých
zásad, dělání náročných rozhodnutí anebo podpory společnosti prostřednictvím realizace toho, co je
uvedeno v tomto Kodexu chování. Máte několik možností, jak nám můžete pomoci:
-  Promluvte si se svým nadřízeným
-  Informujte se na personálním oddělení
-  Pokud máte dotazy týkající se kterékoliv konkrétní zásady, neváhejte se zeptat zástupců
příslušného oddělení
-  Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se tohoto Kodexu chování, obraťte se na svého
nadřízeného


22. Ohlašování případů, kdy dojde k porušení tohoto Kodexu chování
Budete-li si vědomí případu, kdy došlo k porušení tohoto Kodexu chování, neváhejte nás o této
skutečnosti informovat. Můžete se kdykoliv obrátit buď na svého nadřízeného anebo případně na
personální oddělení.


Případná ohlášení budeme posuzovat důvěrně a zaměstnanec, který porušení tohoto Kodexu ohlásí,
se nemusí bát jakékoliv formy postihu. Zároveň ale za účelem zachování transparentního pracovního
prostředí a v zájmu rychlého a efektivního vyřízení preferujeme u každého ohlášení o možném                                                                                                                                                                                                                                      porušení Kodexu, aby bylo uvedeno, kdo jej podává. Pokud toto není možné, lze ohlášení podat i
anonymně.


Informace o osobě podávající hlášení o možném porušení Kodexu nicméně budou, vyžaduje-li to
zákon, poskytnuty vyšetřujícím osobám a úřadům; případně budou také poskytnuty pro účely
následného řízení.


23. Prostředky uplatňované při porušení tohoto Kodexu, výjimky a změny
Dojde-li k porušení tohoto Kodexu chování, společnost zasáhne a podnikne v souladu s platnými
ustanoveními adekvátní kroky k objasnění situace. V prvé řadě bude předmětem snahy záležitost
vyřešit prostřednictvím vyjasnění pravidel obsažených v tomto Kodexu a posléze bude dotyčný
zaměstnanec motivován k nápravě chování. Je nicméně možné, že bude v kontextu platných předpisů
případné porušení tohoto Kodexu chování vyžadovat i jiná kázeňská či disciplinární opatření, případně
pracovněprávní sankce.


Výjimky z tohoto Kodexu chování se bezdůvodně neposkytují a je výhradním právem vedení
společnosti autorizovat příslušná ustanovení.


24. Veřejné vyhlášení Kodexu chování
S tímto Kodexem chování budou obeznámeni všichni zaměstnanci společnosti. Všichni zaměstnanci se
pak zavazují, že se budou řídit hodnotami a etickými zásadami v něm obsaženými.


Tento Kodex chování bude v jednotlivých dceřiných společnostech upraven tak, aby bral v potaz
regionální specifika zemí, kde se tyto společnosti nachází.

Kodex chování společnosti