Pyramide aus Holzbausteinen mit verschiedenen Icons auf blau-grünem Hintergrund
Cíl nulových emisí ve společnosti Lifocolor

Snížení emisí skleníkových plynů

Naše cíle do roku 2050

Již několik let se snažíme snižovat emise a stopu CO2. K tomu slouží například instalace fotovoltaických systémů, zavedení systému energetického managementu podle normy DIN EN 50 001 a energeticky úsporná výstavba našich nových budov.


V roce 2022 se společnost Lifocolor zavázala, že do roku 2050 dosáhne čistých nulových emisí. Tím přispíváme k naplnění Pařížské dohody, která stanovuje omezení růstu teploty do roku 2050.

 
Realizace se řídí pokyny SBTi

Implementace se řídí pokyny iniciativy Science Based Target Initiative (SBTi). Vědecky podložené cíle v ní formulované poskytují společnosti Lifocolor jasně definovanou cestu ke snížení emisí skleníkových plynů, aby se zabránilo nejhorším dopadům změny klimatu a zajistil se růst podniku do budoucna.
SBTi spolupracuje například s významnými autoritami, které spoluvytvářely cíle OSN a Pařížské dohody. Díky tomu představuje platné a mezinárodně uznávané hodnotící měřítko.

 
O našem projektovém řízení

Naše definované cíle naznačují jasně vymezenou cestu, kterou se společnost Lifocolor vydala, aby snížila své emise skleníkových plynů. Naši emisní stopu určujeme podle metody uvedené v Protokolu o skleníkových plynech (GHG). Protokol GHG je považován za nejrozšířenější standard pro evidenci skleníkových plynů a zahrnuje nejen oxid uhličitý (CO2), ale i mnoho dalších skleníkových plynů.

Na základě údajů z výchozího roku 2019 postupně snižujeme emise o 90 % do roku 2050. Cílem první etapy je snížit emise, na které máme přímý vliv. Ty jsou popsány v rozsahu 1 a 2. Deklarovaným cílem je snížit emise v těchto oblastech o 46 procent do roku 2030.

Oblast 3 zahrnuje nepřímé emise, na které společnost Lifocolor nemá žádný vliv. Patří sem emise spojené s výrobou našich surovin, přepravou našeho zboží a tvorbou námi nakupovaného investičního zboží a další.

Zahl 2050 auf weißem Hintergrund

Více na oběhové hospodářství